§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt za pośrednictwem strony internetowej www.mojarelacja.pl wykorzystującej system rejestracji online medfile.pl.

 2. Definicje:

  1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,
  2. Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie www.mojarelacja.pl w formie, która umożliwia umożliwia swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją

  4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem www.mojarelacja.pl wykorzystuje system rejestracji online medfile.pl

  5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną,

  6. Usługodawca –   Joanna Szlasa-Więczaszek      prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  JSW Joanna Szlasa-Więczaszek, ul. Josepha Conrada 3C/18, 01-922 Warszawa, NIP 1182248828,  adres e-mail do kontaktu: biuro@mojarelacja.pl, tel. 666 948 445                             

 1. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.

 2. Pozostałe usługi, tj. wizyta, odbywają się w formie online, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.

§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

 1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”.

 2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest:

 • uzupełnić formularz o wymagane dane: imię, adres e-mail.

 • Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.

 • Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Pacjenta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z informacją o dostępnych terminach, a po ustaleniu terminu dane do dokonania płatności. 

 • Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie opłaty wynikającej z Cennika. Opłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy. Opłatę należy uiścić w ciągu 24h od momentu ustalenia terminu. 

 • W razie braku uiszczenia opłaty w ciągu 24 h od momentu ustalenia terminu, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów.

 • Opłatę można uiścić w następujący sposób

  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w przesłanym mailu.

§ 3. Reklamacje

 1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

§ 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

 1. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

 2. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Usługodawcy podany w Regulaminie. Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.

 3. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem opłaty. Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.

 4. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem opłaty. Opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Pacjentowi całość uiszczonej opłaty.

 6. Usługodawca dokona zwrotu opłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

§ 5. Wymagania techniczne

 1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:

  1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,

  2. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,

  3. minimalne wymagania sprzętowe:

 1. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),

 2. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,

 3. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,

 4. stałe połączenie do sieci Internet.

 1. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:

 1. rachunku bankowego,

 2. konta poczty elektronicznej,

 3. telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.

 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.10.202